تعهدات کارفرما

هر کارفرمایی مطابق قانون تامین اجتماعی وظایفی در قبال کارجویان خود دارد ؛ که هر کارجو باید از این قوانین اطلاع داشته باشد ، ما در این گزارش به تمامی تعهداتی که یک کارفرما باید نسبت به یک کارجو داشته باشد اشاره کرده ایم ، تعهداتی که هر کارجو لازم به دانستن آن است با […]

ادامه مطلب